Menu

Vedtægter

Vedtægter for Fredericia forenede Fodboldklubber

 § 1

Foreningens navn er Fredericia forenede Fodboldklubber. Forkortelsen er FfF.

Foreningens logo er:

Foreningens officielle spilledragt er blå strømper, blå shorts og blå spilletrøje.

§ 2

Foreningens formål er at fremme fodboldspillet, samt skabe andre sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for medlemmerne.

§ 3

Klubben er medlem af DBU, Jylland og Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Klubben er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

§ 4

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 19 år.
Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 0 til 19 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer.

For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

Foreningsvedtægter udleveres sammen med girokort til nye medlemmer.

§ 6

Udmeldelse – Eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 14 dage, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsen har ret til at foretage eksklusion, dersom et medlem ved sin opførsel eller ved sine handlinger sætter klubbens rygte på spil, handler imod klubbens love eller på anden måde foretager sig noget, der er til skade for klubben. Det ekskluderede medlem har ret til at få sin sag hørt på førstkommende generalforsamling.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.4. Indkaldelsen offentliggøres på hjemmesiden, ved opslag og i den lokale presse mindst 14 dage før afholdelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelse.

Lige år:  Formand for 2 år – 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ulige år Kasserer for 2 år – 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Valg af revisor for 2 år

Valg af revisor suppleant for 1 år.

Eventuelt.

§ 8

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består herefter af formand, kasserer, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Desuden kan bestyrelsen tilknytte andre funktioner til bestyrelsesarbejdet. Andre personer har dog ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Der føres protokol over møderne i bestyrelsen samt fra generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang om måneden, eller når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

I tilfælde af stemmelighed ved møderne er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen nedsætter og opløser de udvalg, de måtte finde nødvendige for klubbens aktiviteter.

FfF – Old Boys Støtteforening har ret til at deltage i udvalgsmøderne med 2 personer – dog uden stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.

§ 9

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.

Foreningens revisor skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue, herunder ejendom og løsøre til børne- og ungdomsarbejdet i Fredericia kommune, efter generalforsamlingens bestemmelse. Det kan overlades til SIF at forestå den videre fordeling.

Klubbens pokaler skal overgå til Fredericia By´s Museum.

§ 11

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

Vedtaget på ordinær generalforsamling søndag den 19. marts 2023

 

Vedtægter 19022023 -Pdf.

Luk